Skip links

The Journey
of Archive

หอจดหมายเหตุและผลงานอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ อนุรักษ์ จัดแสดง และสืบค้นจดหมายเหตุและผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน ทั้งวรรณศิลป์ จิตรกรรม และการอนุรักษ์จิตรกรรมโบราณ ตลอดจนกลุ่มวัตถุและเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

The Artist

อังคาร กัลยาณพงศ์ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในด้านผลงานวรรณกรรมและจิตรกรรม เขาโดดเด่นในผลงานด้านกวี เนื้อหาและรูปแบบแสดงความเป็นอิสระจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่  ในด้านจิตรกรรม มีชื่อเสียงจากการใช้เทคนิคเกรยองอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อย่างยากจะหาใครเหมือน อังคารได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพ.ศ. 2532

The Journey
of Archive

หอจดหมายเหตุและผลงานอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ อนุรักษ์ จัดแสดง และสืบค้นจดหมายเหตุและผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน ทั้งวรรณศิลป์ จิตรกรรม และการอนุรักษ์จิตรกรรมโบราณ ตลอดจนกลุ่มวัตถุและเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

The Artist

อังคาร กัลยาณพงศ์ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในด้านผลงานวรรณกรรมและจิตรกรรม เขาโดดเด่นในผลงานด้านกวี เนื้อหาและรูปแบบแสดงความเป็นอิสระจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่  ในด้านจิตรกรรม มีชื่อเสียงจากการใช้เทคนิคเกรยองอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อย่างยากจะหาใครเหมือน อังคารได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพ.ศ. 2532

WHAT'S ON

Current Exhibitions

นิทรรศการจดหมายเหตุความทรงจำ อังคาร กัลยาณพงศ์

1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2567

หลักฐานการมีตัวตนของมนุษย์คนหนึ่งปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบ อาจมีการจัดเก็บที่ดีหรืออยู่อย่างกระจัดกระจาย จนเมื่อนำโครงสร้างบางอย่างมาสวมทับ วางระบบ อนุรักษ์และรักษาอย่างเป็นรูปธรรม สถานะความเป็นจดหมายเหตุจึงเกิดขึ้น และไม่จำกัดเพียงแค่บุคคลสำคัญเท่านั้น ทุกคนสามารถมีสถานะแห่งการเป็นจดหมายเหตุได้

นอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏเป็นผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์แล้ว แบบร่างผลงาน อุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรค์ สิ่งของเครื่องใช้ ของสะสม จดหมาย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การครอบครอง ล้วนคือองค์ประกอบแห่งความเป็นจดหมายเหตุที่ช่วยเสริมเติมเต็มคุณค่าและความหมายบางอย่างให้กับเขา ผ่านการประเมินคุณค่าและการจัดการข้อมูลเพื่อให้เห็นโครงสร้างของศิลปิน ทั้งยังเป็นหลักฐานการเคยมีตัวตน นิทรรศการนี้เป็นการเปิดตัวหอจดหมายเหตุและผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ โดยจัดแสดงผลงานส่วนหนึ่งทั้งด้านวรรณกรรม จิตรกรรม และงานคัดลอกจิตรกรรมโบราณ รวมถึงกลุ่มจดหมายเหตุ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นตัวตนของศิลปินที่มีหลากหลายมิติ เข้าใจบริบทต่างๆ ของชีวิตในแต่ละช่วงวัย ทั้งสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคหนึ่ง

หอจดหมายเหตุและผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์มีการจัดแสดงผลงานแบบหมุนเวียน โดยจะเปลี่ยนหัวข้อหลัก (Theme) การแสดงทุกปี นิทรรศการปัจจุบันจัดแสดงถึง 30 ธันวาคม 2567 เปิดให้เข้าชมผ่านการนัดหมายเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

ชีวิตที่ถูกแปรรูปเป็น ‘จดหมายเหตุ’

อนุรักษ์งานศิลปะในแบบที่ใช่ ไม่ SAD แน่

เรื่องรักของอังคาร

This site is registered on wpml.org as a development site.