Skip links

The Journey
of Archive

หอจดหมายเหตุและผลงานอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ อนุรักษ์ จัดแสดง และสืบค้นจดหมายเหตุและผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน ทั้งวรรณศิลป์ จิตรกรรม และการอนุรักษ์จิตรกรรมโบราณ ตลอดจนกลุ่มวัตถุและเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

The Artist

อังคาร กัลยาณพงศ์ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในด้านผลงานวรรณกรรมและจิตรกรรม เขาโดดเด่นในผลงานด้านกวี เนื้อหาและรูปแบบแสดงความเป็นอิสระจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่  ในด้านจิตรกรรม มีชื่อเสียงจากการใช้เทคนิคเกรยองอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อย่างยากจะหาใครเหมือน อังคารได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพ.ศ. 2532

The Journey
of Archive

หอจดหมายเหตุและผลงานอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ อนุรักษ์ จัดแสดง และสืบค้นจดหมายเหตุและผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปิน ทั้งวรรณศิลป์ จิตรกรรม และการอนุรักษ์จิตรกรรมโบราณ ตลอดจนกลุ่มวัตถุและเอกสารจดหมายเหตุ สำหรับประโยชน์ทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

The Artist

อังคาร กัลยาณพงศ์ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในด้านผลงานวรรณกรรมและจิตรกรรม เขาโดดเด่นในผลงานด้านกวี เนื้อหาและรูปแบบแสดงความเป็นอิสระจนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่  ในด้านจิตรกรรม มีชื่อเสียงจากการใช้เทคนิคเกรยองอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์อย่างยากจะหาใครเหมือน อังคารได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เมื่อปีพ.ศ. 2532

WHAT'S ON

Current Exhibitions

นิทรรศการจดหมายเหตุความทรงจำ อังคาร กัลยาณพงศ์

อยู่ในระหว่างการเตรียมการและสถานที่ จะเปิดให้เข้าชมภายในปีพ.ศ. 2566

ชีวิตที่ถูกแปรรูปเป็น ‘จดหมายเหตุ’

อนุรักษ์งานศิลปะในแบบที่ใช่ ไม่ SAD แน่

เรื่องรักของอังคาร

This site is registered on wpml.org as a development site.